Thursday, September 30, 2021

Bananas are widely known to be a great source of Potassium

243493439_4849849735034645_2314740118028980099_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeENckS5wNEOwqh-QRud522nLOjM_-eDJ1os6Mz_54MnWn9ORvQgW-XAhU32J_FfIaeMONOtruKbHDMkf8_g4oPT&_nc_ohc=1pPk7x_X3AoAX_3Trx3&_nc_ht=scontent.fwnp1-1.fna&oh=ef3599d04561e7333c75ff01d0f0af01&oe=615A31E2

๐Ÿ™‹๐Ÿป Bananas are widely known to be a great source of Potassium which is both a mineral and an electrolyte which is vital for our body. ๐ŸŒ๐ŸŒ It helps our muscles work including the muscles that help control our heartbeat and breathing.๐Ÿ’ก
What’s truly wonderful with our AMAZING PURE ORGANIC BARLEY powdered drink is with every glass, you get the best immunity and also, it helps your body to function properly! ๐Ÿต๐ŸŒฟ
#IAMWORLDWIDE
#AmazingPureOrganicBarley

Pure Organic Barley Philippines

243223494_110146528096034_8527255720884772734_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHJXv8TFpy2IdsWyKLmLJ_HjAQ8zt9MVHmMBDzO30xUeVZJJnvlrl3f4SvPJhL_HbE4D2nfnKTGhKK0jChh01-d&_nc_ohc=V8D17Ho2-ZkAX81Y6xX&_nc_ht=scontent.fwnp1-1.fna&oh=9851a303f7f201d1e843e8659a9e61ac&oe=617C7121
243165082_110146564762697_3492804875604257030_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHekw9zJb1UXNpewWwQm7lncgNee2WhHetyA157ZaEd648TwN-25lNvZLpNFEL5_kx0-egxkLzHgLBZ5feUtmI7&_nc_ohc=cJmIpwYpTKAAX8-capC&tn=HnbTyZn431vspqKU&_nc_ht=scontent.fwnp1-1.fna&oh=9f4f65ca0d936a1ddaa4858dac31775c&oe=617961F2
243587274_110146568096030_7723609876012390971_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHj2sVcSFIV9YmbUguDxgrqClLTAnPrtT8KUtMCc-u1PwK4TfKSUEucrsbKP31qfYWwT9JtfD0G4b-y9CE253q4&_nc_ohc=-ecOzdAzqIcAX-7vPM4&_nc_ht=scontent.fwnp1-1.fna&oh=9cfbd118219f5e106cbc7fdc3b97b1a9&oe=617B7456

SA MGA TAKOT MAGPA OPERA AT PARA MAKAIWAS SA MALAKING GASTOS,ITO PO ANG HERBAL NA BAGAY SA INYO๐Ÿ™๐Ÿ˜Šโ˜๐Ÿป
Pure Natural Organic Herbs Amazing Barley Products from Australia…
๐ŸŒพNakakatulong sa pagtunaw ng ๐—•๐—จ๐—ž๐—ข๐—Ÿ
๐ŸŒพNakakatulong sa mga may ๐—–๐—”๐—ก๐—–๐—˜๐—ฅ
๐ŸŒพNakakatulong sa mga mayroong ๐—š๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—ฆ๐—ง๐—ข๐—ก๐—˜
๐ŸŒพNakakatulong sa mga may ๐— ๐—ฌ๐—ข๐— ๐—”
๐ŸŒพ Nakakatulong sa mayroong mataas na ๐—–๐—›๐—ข๐—Ÿ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ข๐—Ÿ
๐ŸŒพPwede para sa mga ๐——๐—œ๐—”๐—•๐—˜๐—ง๐—œ๐—–, may ๐—›๐—œ๐—š๐—›๐—•๐—Ÿ๐—ข๐—ข๐——, may ๐—›๐—˜๐— ๐—ข๐—ฅ๐—ฅ๐—›๐—ข๐—œ๐——๐—ฆ at marami pang iba
๐ŸŒพNakaktulong sa may mga Insomnia or Hirap makatulog
๐ŸŒพnakakatulong sa mga Hormonal Imbalance.
Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan tulad nito ๐Ÿ‘‡
Cancer, Goiter, Myoma, Asthma, Arthritis, Diabetes, Prostate Problem, High Cholesterol, Alzheimer’s, Thyroid Problem, Liver Problem, Colon Problem, Heart Problem, Ovarian Problems, Stroke, Constipation, Urinary Track Infection (UTI), Anemia, Cyst, Lupus, Hepatitis, Pneumonia, Allergy, Hypertension, Psoriasis, and other illnesses
โœ…Ang Pure Amazing Barley Products ay natural ferment of Barley Grass and lot of nutrients.
OUR BEST SELLER
Amazing Barley Products CAN HELP TO PREVENT CANCER
Pm me for Inquiries or Orders!
We ship Nationwide๐ŸŒ
#AmazingBarleyPowder
#AmazingBarley
#amazingbarleyfromaustralia

Wednesday, September 29, 2021

IAM Worldwide 4th Anniversary

Tibet and its “Nas” Barley

Tibetan barley (Hordeum vulgare L., qingke) is the principal cereal cultivated on the Tibetan Plateau for at least 3,500 years. Tibetan call it โ€œnasโ€, Chinese say โ€œqingkeโ€ and researchers use THB (Tibetan hull-less barley), for this six-rowed hulless (or naked) barley that has been used as a major staple food of Tibetans for generations. The crop is cold- and drought-tolerant and can be cultivated at high altitudes; THB is the only crop that can be grown at >4200 m in the Tibetan Plateau.

Traditional Tibetan food consist mainly barley, meat and dairy products. Tsampa is the staple food of Tibetan people, which is consumed daily. It is actually barley flour made from parched barley, unhusked and ground into fine flour. Barley wine called โ€œQiangโ€ in Tibetan, is a light wine made from barley grown on the highlands.

THB has received considerable attention due to its health benefits; studies strongly support the idea that increasing the consumption of whole-THB might be a useful dietary approach to lowering the risk of developing metabolic syndrome (MS) such as abdominal obesity, insulin resistance, impaired glucose tolerance, diabetes and hypertension etc.

THB is considered to be highly nutritive because of high content of soluble fibre beta-glucan (approximately 8.62%; highest amongst barleyโ€™s) and antioxidants. Epidemiological studies have reported a lower prevalence of hyperlipidemia and diabetes with the consumption of THB. In a randomized double-blind trial, it is reported that the dietary intake of W-THB significantly reduced plasma cholesterol concentrations, serum triglyceride levels, and body weight in 227 dyslipidemic patients. Similarly, an independent study reported that W-THB significantly decreased postprandial blood glucose and insulin levels in healthy adults.

References:
1. Gou A.C., et. al. Discussion on the importance of highland barley production from Tibetan compatriot the food construction variety. Chin. Agric. Sci. Bull. 2005;21:142-145.
2. Xiong M.,et.al. Effect of Tibetan hull-less barley on plasma lipid and body weight in dyslipidaemia patients. Med. Sci. Technol. 2005;5:45.
3. Li Z., et.al. The influence of taking naked oat fruit on glycometabolism of healty adults. J. Qinghai Med. Coll. 2009;30:46โ€“50.

Monday, September 27, 2021

Barley Water - Nature’s Gift For Good Health

Many ancient civilizations have used barley water in their daily diet as a supporter of good health. According to Ayurveda, it is an excellent diuretic, which cures urinary tract infections (UTI), purifies blood and also helps the body to keep cool during the summers. Kykeon, one of the favourite beverages in ancient Greece, was made with barley water and was considered to be a cure for various ailments. Barley water has long been used in China as a restorative and blood-purifying tonic.

Barley is a good source of soluble and insoluble fibre, vitamins (B, C and E), essential minerals (calcium, iron, manganese, magnesium, zinc and copper), anti-oxidants and phytochemicals which are believed to lower the risk of heart disease and diabetes, barley water too has these benefits in an easy drinkable form.

Some prominent benefits are:

1. Helps in Maintaining Good Digestion: Barley the best grain for balancing Kapha dosha, but is also beneficial for Pitta-types as well. In Ayurveda, barley water is considered as a digestive tonic which helps in facilitating the process of digestion. It contains essential minerals which restore the electrolyte balance and aids in various processes of the body. Since it is a light beverage, it is easy on the stomach, and can be served to sick people too.

2. Home Remedy for Urinary Tract Infections (UTIs): Barley water acts as a diuretic, it is considered to be a natural remedy for urinary tract infections. It is also said to be a good remedy for kidney stones or cysts. Beta-glucans sugars present in cell wall of barley helps in cleansing urinary tract. Regular usuage of barley water helps to flush out toxins from the body and maintain electrolytic balance.

3. Promotes Weight Loss: Since barley is an excellent source of fiber, barley water too retains this characteristic in some measure. It therefore proves to be a great option for those seeking to lose weight as it tends to fill you up for a longer time, thus cutting down on your food intake. Moreover, as it is good for digestion, it also stimulates the metabolism of fats.

4. Lowers Cholesterol and Blood Sugar: Being a good source of fiber and beta-glucans, barley water also works towards keeping a check on blood cholesterol (by inhibiting the absorption of LDL and triglycerides from food) and blood sugar (by improving insulin resistance). Moreover, it has anti-inflammatory properties which not only help in cooling the body but in protecting the heart as well.

5. Controls Fever: Barley water can be used to help reduce fevers and has long been used as a tonic to calm the nerves.

Barley contains only 5-8% gluten.

Sunday, September 26, 2021

AMAZING BARLEY | Honest Review & Effects (Pinay In Germany, Product Review) adoseofpaula


    

    
         Watch the VIDEO Here!
= SUBSCRIBE NOW OUR CHANNEL =